Preșcolar

                                                                                                                                 ANEXA 18

Raport de Activitate[1] septembrie 2018

Codul proiectului: POCU/74/6/18/106957

Titlul proiectului: “RE-Activ – Reducerea abandonului școlar printr-un set de activități educaționale adaptate la nevoile specifice ale copiilor”

 
X

Beneficiar /       Partener:  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ

Numele şi prenumele expertului: STOIAN LIDIA

Poziția în cadrul proiectului: Expert educațional preșcolar

Nr. și tipul contractului[2]: CIM Nr. …./….09.2018,

Categorie expert: < 5 ani

  1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare
Nr. crt. Nr. / titlul activității conform cererii de finanțare[3] Responsabilități și sarcini conform contractului / fișei postului[4] Activitate prestată[5] Rezultate obținute / materiale elaborate / livrabile[6] Nr. ore lucrate[7]
1. A.3 / Desfășurarea programului educațional destinat atragerii și menținerii în învățământul preșcolar, a unui numar de 210 de copii de vârstă preșcolară – Supravegherea și îndrumarea copiilor în procesul de desfasurare a atelierelor extracurriculare;

 

– Organizarea și desfășurarea atelierelor tematice cu copiii din gradiniță;

 

– Pregătirea materialelor necesare desfășurării în bune condiții a atelierelor;

 

– Acordarea de suport copiilor în vederea efectuării sarcinilor specifice din cadrul atelierelor;

 

– Elaborarea rapoartelor de progres pentru fiecare preșcolar din grupa alocată;

 

– Menținerea relației cu părinții preșcolarilor din grupa alocată;

 

– Participarea la evenimentele organizate în cadrul proiectului alături de preșcolari;

 

– Realizarea oricăror altor sarcini din aria de responsabilitate și în conformitate cu pregătirea profesională solicitate de superiorul ierarhic.

 

 

 

 

 

 

– promovarea proiectului stakeholderilor interni și externi;

 

– elaborarea Anunțului de selecție;

 

– publicarea Anunțului de selecție într-un cotidian național;

 

– postarea Anunțului de selecție pe site-ul beneficiarului;

 

– elaborarea proiectului de decizie privind intrarea în uz a registrului proiectului;

 

– elaborarea proiectelor de decizii privind constituirea comisiilor de selecție și de contestații;

 

– pregătirea materialelor și participarea la întâlnirea de lucru la nivelul proiectului.

 

-participarea la întâlnirea de lucru din data de 29.06;

 

– inițiere Notificare  nr. 2POCU106957/28.06.2018;

 

– completare Anexa 20 – “Informații activitate luna iulie 2018” și încărcare în Mysmis.

 

– Anunțul de selecție nr. 1POCU106957 /28.06.2018;

 

– fotografii afișare anunț la avizier la partenerii asociați;

 

– Print screen anunț de selecție postat pe site;

 

– Copie anunț de selecție publicat în “Jurnalul Național”;

 

– Minută de  întâlnire cu echipa de management și partenerii asociați din ziua de 29.06.2018;

 

– Referat nr. 7710/ 27.06.2018 în vederea întocmirii Deciziei nr. 1049/27.06.2018 privind intrarea în uz a registrului de evidență al proiectului;

 

– Referat nr. 7720/ 28.06.2018 în vederea întocmirii Deciziei nr. 1051/28.06.2018 privind constituirea Comisiei de selecție pentru concursul de recrutare și selecție experți;

 

– Referat nr. 7722/ 28.06.2018 în vederea întocmirii Deciziei nr. 1053/28.06.2018 privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare și selecție experți;

 

– Anexa 20 – “Informații activitate luna iulie 2018”

 

 

 

 

 

 

8 ore

 

 

 

 

 

 

 

  1. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute

 

Întâlnire cu echipa de management și partenerii asociați din ziua de 29.06.2018;

Elaborarea Anunțului de selecție nr. 1POCU106957/28.06.2018 pentru concursul de recrutare și selecție experți, publicarea lui în cotidianul național “Jurnalul Național” din data de vineri 29.06.2018, Serie nouă-Nr.153 (7465) și postarea pe site-ul http://isjarges.ro/documente-proiecte/.

Elaborarea proiectului de decizie/referat nr. 7710/ 27.06.2018 privind intrarea în uz a registrului proiectului ID 106957 și a proiectelor de decizii/referatelor nr. 7720/28.06.2018 și nr. 7722/28.06.2018 privind constituirea comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor.

Elaborarea Anexei 20 – “Informații activitate luna iulie 2018” și încărcarea în sistemul electronic Mysmis.

Elaborarea raportului lunar și a fișei de pontaj necesare pentru cererea de rambursare nr.1.

 

Grad de realizare a activității la data de 29 iunie 2018  – 8,33%

Activitatea a fost realizată conform graficului de activități în termenul stabilit.

 

  1. Întârzieri / probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice

 Nu este cazul

 

  1. Anexe

 

– Minută de  întâlnire 1 nr. 5POCU106957/29.06.2018 cu echipa de management și partenerii asociați din ziua de 29.06.2018;

– Anunțul de selecție nr. 1POCU106957/28.06.2018;

– 2 fotografii afișare anunț la avizier I.Ș.J. Argeș

– Print screen anunț de selecție postat pe site;

– Copie anunț de selecție publicat în “Jurnalul Național”;

– 2 fotografii afișare anunț la avizier la Școala Gimnazială „Iosif Catrinescu” Dragoslavele;

– 2 fotografii afișare anunț la avizier la Școala Gimnazială Nr.1 Valea Mare Pravăț;

– 2 fotografii afișare anunț la avizier la Școala Gimnazială „Prof. Univ Dr. Ion Stoia”     Căldăraru;

– 2 fotografii afișare anunț la avizier la Școala Gimnazială „Petre Badea” Negrași;

– 2 fotografii afișare anunț la avizier la Școala Gimnazială Davidești;

– 2 fotografii afișare anunț la avizier la Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni;

– 2 fotografii afișare anunț la avizier la Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” Pitești;

– 2 fotografii afișare anunț la avizier la Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Pitești;

– Referatul nr. 7710/27.06.2018 și Decizia nr. 1049/27.06.2018 privind intrarea în uz a registrului de evidență al proiectului;

– Referatul nr. 7720/28.06.2018 și Decizia nr. 1051/28.06.2018 privind constituirea Comisiei de selecție pentru concursul de recrutare și selecție experți;

– Referatul nr. 7722/28.06.2018 și Decizia nr. 1053/28.06.2018 privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare și selecție experți;

– Anexa 20 – “Informații activitate luna iulie 2018”;

– Raportul lunar aferent lunii iunie;

– Pontajul lunar aferent lunii iunie;

 

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, că orele prestate și plătite din acest proiect sunt conforme cu realitatea și nu au fost decontate din altă sursă de finanțare.

 

                                                                                      Avizat[8],

Numele expertului: STOIAN LIDIA                         Numele managerului de proiect: TUDOSOIU DUMITRU

Semnătură:                                                    Semnătură:

Dată: 28.09.2018                                            Dată: 28.09.2018

[1] Nu se solicită pentru experţii externalizați în baza unui contract de prestări servicii și pentru experții pe termen scurt contractați în baza unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor.

[2] Se va menționa numărul contractului prin care este angajat expertul precum și tipul contractului.

[3] Se va menționa numărul și titlul activității proiectului la realizarea căreia expertul contribuie prin execuția sarcinii respective.

[4] Expertul va prezenta succint rolul său în cadrul proiectului, responsabilitățile și sarcinile specifice asumate prin contract.

[5] Se va menționa pe scurt activitatea prestată în funcție de sarcina asumată prin contract.

[6] Se vor menționa rezultatele obținute / livrabilele sau materialele elaborate în contextul activității prestate.

[7] Se vor totaliza numărul de ore alocate pentru execuția activității în luna de raportare.

[8] Activitatea managerului de proiect va fi avizată de reprezentantul legal al Beneficiarului.