Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine.

El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi.
Viitorul nu poate fi pregătit prin încercări himerice.

Nici una din problemele actuale nu trebuie să-i fie străină; dacă viitorul imediat se află în mâinile politicienilor, adevăratul viitor se află in mâinile educatorilor.

Doamna Roxana Vasile funcţionează ca profesor învăţământ primar titular, gradul didactic 2, pe catedra dlui director.
Este un cadru didactic competent, cu o bună pregătire profesională, fiind apreciată pentru modul în care lucrează cu elevii şi pentru relaţiile pe care le are cu personalul didactic din unitate. Este ataşată de elevi şi colaborează cu aceştia, existând o bună relaţie profesor-elev, acest fapt fiind oglindit şi de rezultatele bune şi foarte bune obţinute de elevi, dovada preocupării doamnei învăţătoare în actul de predare-învăţare.

Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.

Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercita calităţi şi capacităţi diverse. Mai întâi dragostea de muncă şi nu numai conştiinţa profesională, concepută ca o datorie, ca îndeplinirea strictă a unui contract, ci o anumită credinţă, un anumit entuziasm: să creadă în ceea ce face, chiar dacă rezultatul se manifestă doar la o scadenţă îndepărtată; să se considere slujitorul unui ideal nobil, al unei mari opere.

Dragostea de muncă trebuie să fie dublată, dacă nu de dragostea pentru copii, cel puţin de dragostea faţă de copilărie, care-i vor inspira devotament, răbdare, indulgenţă împletită cu fermitate.
Interesată în permanenţă de desfăşurarea unor lecţii cu un profund caracter formativ şi informativ, doamna Roxana Vasile studiază curriculum naţional şi cel la dispoziţia şcolii, realizând corelarea conţinutului activităţilor de ȋnvăţare cu obiectivele şi prevederile Programei.

Ţinând cont de particularităţile de vârstă ȋn actul de evaluare a nivelului de cunoştinţe al elevilor foloseşte, după o selecţie judicioasă, toate mijloacele şi procedeele ce-i stau la îndemână, atât cele clasice cât şi cele moderne având ca finalizare ȋmbogăţirea bagajului de cunoştinţe precum şi formarea personalităţii elevului şi pregătirea acestuia pentru viaţă.
Dovada seriozităţii, responsabilităţii şi dăruirii este susţinută de o bună pregătire profesională ȋn cadrul

catedrei, pentru activitatea pe care o desfăşoară, obţinând ȋn ultimii cinci ani şcolari calificativul “FOARTE BINE”.

De asemenea, s-a evidenţiat in mod pregnant prin calităţile deosebite de organizator al unor evenimente şcolare şi extracurricculare precum şi sarcinile ce-i revin ȋn cadrul Comisiei de învăţământ primar şi cele din fişa postului.

Pe plan intelectual, curiozitatea, gustul observaţiei, simţul critic faţă de opiniile altora şi luciditatea faţă de sine însuşi, nevoia de înnoire favorizează adaptarea dascălului la speranţele elevilor şi la evoluţia rapidă a societăţii.